ARBETSMETODIK

Dagens produktutvecklings- och tillverkningsindustri präglas av ständig jakt på effektivisering och optimering för att nå högsta kostnadseffektivitet. Marknaden för stödsystem i form av PDM, PLM, ERP har vuxit explosionsartat.
Tyvärr finns inga färdiga system som ”out-of-the-box” passar ett enskilt företags arbetsprocess. För att lyckas med implementation av dessa system krävs ett grundligt analysarbete för att identifiera ”flaskhalsar”, tidsödande moment och dubbelarbete. Därefter kan systemen anpassas och ett arbetsmönster med tillhörande regelverk tas fram. En viktig del är också att hitta och skapa kopplingar mellan systemen, tex CAD till ERP.
QENTEC har en utvecklad strategi för att lyckas med arbetseffektivisering på företagsövergripande nivå. Analysarbetet inleds med en förstudie för att tidigt ge beställaren en bild över problemkällor och möjliga lösningar.
Effektiviseringsuppdrag innefattar alltid en noggrann dokumentation, ”Metodikhandbok”, av arbetsmönstret som framarbetats. Metodikhandboken innehåller allt från definitioner till beskrivning av arbetsmoment och steg-för-steg instruktioner.